Mức đóng thuế môn bài

 Mức thế môn bài đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm.

  • Đối với doaThuế-môn-bàinh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/năm.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác chịu mức phí môn bài 1 triệu đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp quy định trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nghị định 139 quy định rõ, khi các doanh nghiệp này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài…

  • Về mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, nghị định quy định, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu:
    • Trên 500 triệu đồng/năm thì mức thu là 1 triệu đồng/năm;
    • Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm mức thu là 500.000 đồng/năm;
    • Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm sẽ có mức thu là 300.000 đồng/năm.

Thuế môn bài phải nộp chậm nhất là vào cuối tháng kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động hoặc 30 ngày sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh

Các bài viết liên quan:

Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Danh sách ngành nghề cần vốn pháp định

Hướng dẫn đặt tên công ty