Hướng dẫn đặt tên công ty

Tên công ty là điều cần quan tâm trước tiên đối với nhiều người vì đó sẽ là ấn tượng đầu tiên khi mọi người biết đến công ty của bạn. Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đặt tên doanh nghiệp sao cho đúng pháp luật và tạo thương hiệu công ty trong tương lai

Đặt tên công ty phải có đủ hai yếu tố:

1- Loại hình doanh nghiệp bao gồm:hướng-dẫn-đặt-tên-công-ty

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ “trách nhiệm hữu hạn” có thể viết tắt là TNHH

b) Công ty cổ phần, cụm từ “cổ phần” có thể viết tắt là CP

c) Doanh nghiệp tư nhân, cụm từ “tư nhân” có thể viết tắt là TN

2- Tên riêng của doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó. 

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp:

  1. Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc.
  2. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
  3. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân để đặt tên riêng cho doanh nghiệp.

Lưu ý về tên doanh nghiệp trùng và gây nhầm lẫn:

1- Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

2- Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên công ty của doanh nghiệp khác:

a)Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký.

b)Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu &, – hoặc chữ “và”

c)Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp khác đã đăng ký.

d)Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp khác đã đăng ký.

e)Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi một hoặc một số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một chữ cái tiếng Việt (A, B, C,…) ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký.

f)Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước, hoặc “mới” ngay sau tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

g)Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự; trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký.

Các bài viết liên quan:

Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Danh sách ngành nghề cần vốn pháp định

Thuế môn bài, mức đóng thuế và những điều cần lưu ý 

Phân biệt các loại hình doanh nghiệp