Quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị  I) Hội đồng thành viên 1- Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.Nếu có trên 11 thành viên thì phải thành lập Ban kiểm sát. 2- Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty. b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn. c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty.   d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ, thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng...
Read More

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân đứng đầu công ty (người đại diện pháp luật)

Các cá nhân đứng đầu điều hành công ty thường là: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên), Chủ tịch hội đồng quản trị (công ty cổ phần). Các cá nhân giữ chức danh này sẽ là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. - Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. - Công ty TNHH và công ty CP có thể có một hoặc nhiều người đại diện pháp luật được quy định trong điều lệ công ty như: số lượng, chức danh ,quyền và nghĩa vụ. - Doanh...
Read More

Sổ thành viên-sổ cổ đông là gì và những điều cần lưu ý

Sổ thành viên-Sổ cổ đông là gì? 1 Sổ thành viên Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về sổ đăng ký thành viên như sau: A. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau: 1) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty. 2) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân. Tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức. 3) Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên. 4) Chữ ký...
Read More

Tìm hiểu về các loại cổ phần

Cổ phần là gì? Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Căn cứ theo điều 113 Luật doanh nghiệp 2014, các loại cổ phần bao gồm: – Cổ phần phổ thông. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. – Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: 1) Cổ phần ưu đãi biểu quyết 2) Cổ phần ưu đãi cổ tức 3) Cổ phần ưu đãi hoàn lại 4) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định 1....
Read More

Cổ đông là gì quyền và nghĩa vụ của các loại cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của các loại cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2014 1. Cổ đông phổ thông A Quyền hạn – Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. – Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. – Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty. – Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này. – Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu...
Read More